Činnostní učení

Základním principem činnostního vyučování je motivace žáků a jejich nabývání nových poznatků názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek.

Činnostní učení je založeno na metodě objevování

Při činnostním učení postupujeme od prožitků žáků k faktům a teoriím.
Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život. Příklady a modelové situace učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu činnostních vzdělávacích postupů je žák veden k samokontrole, samohodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu.